Op de dijk en buitendijks gelegen park. Net als enkele andere gebieden langs de Oude Maas. Bijzonder door de aanwezigheid van brak water en de invloed van getij.

In 2008 werd een start gemaakt met de aanleg van een getijdengeul in het natuurgebied “Visserijgriend” aan de Oude Maas. Hierdoor is het gebied net als vroeger weer in contact gekomen met de rivier. Dit biedt kansen voor zeldzame zoetwatergetijdennatuur. Ook voor de bezoeker zal er meer te beleven zijn.

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Contact.
Ik Accepteer

 

Visserijgriend.2

Zoetwatergetijdennatuur
Het project “Inrichting Getijdengeul Visserijgriend” is een samenwerkingsproject van (voormalige) Deelgemeente Hoogvliet, ARK Natuurontwikkeling, Rijkswaterstaat, Deltanatuur en Stichting het Zuid-Hollands Landschap.  Enkele jaren geleden werd onder de noemer “Hoogvliet, wonen aan een getijdenrivier” een vijftal projecten beschreven waarbij bewoners van Hoogvliet meer worden betrokken bij de robuuste natuur die in de zogenoemde “Groene Gordel” Hoogvliet omgeeft.  De inrichting van een getijdengeul in de Visserijgriend is één van die vijf deelprojecten.

Zoetwatergetijdennatuur
De Visserijgriend is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van zoetwatergetijdennatuur.  Dit zeldzame type natuur bestaat uit kreken, slikplaten, biezen- en rietzones en wilgenvloedbos en staat onder dagelijkse invloed van de eb- en vloedbeweging op de rivier. Daardoor komen er in zoetwatergetijdengebieden ook karakteristieke planten- en diersoorten voor zoals de spindotterbloem, het zomerklokje en de bever.  Het verschil tussen eb en vloed is op de Oude Maas ter hoogte van de Visserijgriend nog aanzienlijk: gemiddeld 1,60 meter. De Visserijgriend profiteert hiervan echter nauwelijks.  De stenen oeverdam verhindert dat het rivierwater door het gebied kan stromen.

Getijdengeul
Voor een grotere invloed van de getijdenbeweging is het nodig om weer een open verbinding met de rivier te maken. Via een getijdengeul wordt het rivierwater vervolgens door het gebied gevoerd. Deze geul wordt gedeeltelijk nieuw gegraven, maar voor het grootste gedeelte wordt gebruik gemaakt van de bestaande sloot langs de Vossendijk. Om deze sloot enigszins te verbreden en te verdiepen is het noodzakelijk om een rij bomen langs de sloot te verwijderen. Hiervoor is inmiddels een kapvergunning aangevraagd. Daarbij is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen en zo minimaal mogelijk aantal te kappen bomen en een zo optimaal mogelijk herstel van zoetwatergetijdennatuur. Het streven is om zoveel mogelijk variatie in het natuurgebied te brengen, zodat er ook meer diversiteit komt in de planten- en diersoorten die er leven. De ingreep is dan meestal gericht op het meest kwetsbare en zeldzame type natuur en daarbij behorende soorten. Dit heeft ook voordelen voor de bezoeker van het gebied omdat er meer te zien en te beleven valt.