Randpark Oosterflank

Langs de zuidoost-rand van Oosterflank is een gevarieerde parkzone van watergangen, graslanden en bosplantsoenen aanwezig, deels op ophoogzand uit de Zevenhuizerplas, deels op oorspronkelijke klei- veenbodem van de droogmakerij Prins Alexander (kade langs de Nieuwerkersetocht). De bosschages en struwelen en de oostzijde van de graslanden worden ecologisch beheerd. Door aanplant van veel inheemse besdragende struiken (meidoorn, Sleedoorn) en bomen (Kriek, Lijsterbes) is het gebied rijk aan parkvogels. Vanwege inrichting en beheer en door de aansluiting op het Schollebos, fungeert de groene zones bij uitstek als ecologische verbindingszone de stad in.

Wijknatuurteam Alexander

Het parkenoverleg van Rotterdam