Parkenoverleg

Bewonersplatform voor alle Rotterdamse parken

image

De betrokkenheid van de Rotterdammers bij de parken wordt vergroot.

In 2007 startte het Rotterdams Milieucentrum (RMC) het Rotterdamse Parkenoverleg. Het overlegplatform groeide uit tot een overleg waarin 25 Rotterdamse stads -, wijk -, buurt – en postzegelparken worden vertegenwoordigd door betrokken bewoners. Het Parkenoverleg werd opgericht omdat er veel Rotterdammers zijn die invloed willen uitoefenen op hun directe woonomgeving. Het RMC wil met het Parkenoverleg voor haar achterban die invloed organiseren. CIMG3435Ook gaf het gemeentebestuur aan dat zij bewonersparticipatie erg belangrijk vindt en behoefte heeft aan een aanspreekpunt op het gebied van groen in de stad. Dit was ook een van de uitkomsten van het Rotterdamse Groenjaar (2008).

Contact
De aanleiding tot de oprichting van het Parkenoverleg was de constatering dat er weinig contact was tussen actieve bewoners over groen en parken in de stad. Bewoners willen echter wel invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van hun directe woomomgeving, het beheer, de groenvoorziening in de stad. Het Parkenoverleg organiseert dit contact tussen bewoners. schoonord 2013Bewoners wissellen in het Parkenoverleg kennis en ervaringen uit. Het parkenoverleg is ook een ´spreekbuis´ richting het Rotterdamse gemeentebestuur en de gebiedscommissies. Andersom heeft het bestuur en de gebiedscommissies de mogelijkheid om via het parkenoverleg een groot deel van de betrokkenen en/of gebruikers van parken in Rotterdam te benaderen.

Platform
Het Parkenoverleg vormt en platform voor alle grote en kleine parken in Rotterdam met het doel de kennis – en informatieuitwisseling en de samenwerking tussen diverse bewoners- en parkgroepen te bevorderen. Organisaties die hier baat bij hebben zijn comitees ´Vrienden van Parken´, bewonersorganisaties, het Rotterdams Milieucentrum. Bureau Stadsnatuur. In het parkenoverleg ontstaan initiatieven voor samenwerkingprojecten en groene activiteiten. KIO-5797

Betrokkenheid
Met het Parkenoverleg wordt ook de betrokkenheid van de Rotterdammers bij de parken vergroot. Men probeert via het Parkenoverleg invloed uit te oefenen op het beheer van parken, het behoud van de biodiversiteit en de (her)inrichtingsplannen van parken in de stad. Dit leidt weer tot een hogere kwaliteit van het groen in Rotterdam.

25 parken
Uiteindelijk nemen vijfentwintig parkgroepen deel aan het Parkenoverleg. Het overleg vindt (minimaal) 4 maal per jaar plaats. Daarnaast worden er activiteiten en excursies georganiseerd in het kader van het Parkenoverleg. De diverse partijen wisselen tijdens bijeenkomsten kennis uit omtrent initiatieven, ideeën en projecten zoals: (thema)wandelroutes, rondleidingen, beplanting, inspraak op beheer, inrichting van het park etc. PARK6

Geen theekransje
Van elke ´park – of bewonersgroep´ kan één vertegenwoordiger aanwezig zijn bij het parkenoverleg. Op deze wijze ontstaat een werkbare overlegsituatie. Het overleg wordt geen driemaandelijks ´theekransje´ waarin bewoners kunnen bijpraten over het wel en wee van hun avonturen in hun park. Eveneens is het niet bedoeld als klachtenbalie. Tijdens het overleg kunnen ideeën structureel worden besproken. Het parkenoverleg wordt een platform waar gedegen rekening mee wordt gehouden.

Rol RMC
In het parkenoverleg vervult het RMC een rol als initiator, coördinator en organisator. Het milieucentrum is een formeel adviesorgaan voor het Rotterdamse bestuur betreft zaken gerelateerd aan natuur en milieu. Voor het parkenoverleg vervult het milieucentrum een rol als centraal aanspreekpunt. KIO-5856

Kartrekker
Het RMC nam in 2007 al het initiatief om het parkenoverleg op te starten. Na de bekendmaking van dit initiatief wordt het overleg gestart met de bestaande park – en bewonersgroepen. Het milieucentrum organiseert en coördineert de bijeenkomsten. Het RMC is na het opzetten van het parkenoverleg in staat om betrokkenen van de parken te informeren en (deel)gemeenten te benaderen. Het milieucentrum is de kartrekker van het parkenoverleg. Het RMC zorgt ook voor de organisatie en de planning van de parkenoverleggen, een regelmatige parkennieuwsbrief en deze website.  KIO-4068

Secretariaat:
Het secretariaat en de organisatie van het Parkenoverleg is in handen van Wouter Bauman van het Rotterdams Milieucentrum: w.bauman@milieucentrum.rotterdam.nl
tel. 010 – 4656496
Het Parkenoverleg Rotterdam wordt sinds jaar en dag voorgezeten door Marius Huender.

 

Het parkenoverleg van Rotterdam